0
  • Er zijn geen producten in het winkelwagen
0
  • Er zijn geen producten in het winkelwagen
 

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Kliko Collectieven

 

Deze algeme voorwaarden zijn van toepassing op alle colportageovereenkomsten gesloten tussen Kliko Collectieven en particulieren.

 

Artikel 1. Voorschriften betreffende de reiniging

 

  • U ontvangt stickers die u volgens de voorschriften op uw contracten dient te plakken. Indien de stickers niet goed zijn bevestigd, kunnen wij uw containers niet herkennen. Zijn uw stickers beschadigd dan kunt u nieuwe aanvragen.
  • Een adreswijziging dient u 1 maand van tevoren te melden. Dit kan schriftelijk of per mail. Indien wij op uw nieuwe woonlocatie geen reiniging kunnen aanbieden, kunt u in aanmerking komen voor restitutie van het niet verschuldigde deel van het abonnementsgeld volgens artikel 4.2. U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van uw adreswijziging.
  • Indien uw container niet leeg is kunnen wij deze niet reinigen. Op basis van milieuwetgeving mag u geen vet of bakolie, alsmede uitwerpselen van dieren los in uw container werpen.
  • Kliko Collectieven reinigt tot 19:00 uur, tot die tijd dient u uw container aan de straatkant te laten staan.
  • Indien er sprake is van overmacht door vorst mogen wij geen reinigingswerkzaamheden uitvoeren. De reiniging vervalt dan. De reinigingen worden niet afgerekend met u, mocht u een jaarabonnement voor uit hebben betaald dan halen wij de gemiste wasbeurten in op uw plastic container.

 

Artikel 2. Betalingen

 

2.1.1       U machtigt Kliko Collectieven een doorlopend incasso naar uw bank te versturen voor het afschrijven van uw abonnementsgeld middels een automatische incasso van het rekeningnummer dat u heeft opgegeven op de voorzijde van dit document. Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. Kliko Collectieven stelt u dan alsnog in de gelegenheid om binnen twee weken aan uw abonnementsverplichting te voldoen. Na deze periode is Kliko Collectieven gerechtigd om wettelijke rente en in alle redelijkheid gemaakte buitenechtelijke kosten in rekening te brengen.

 

2.1.2        Kliko Collectieven is gerechtigd om jaarlijks haar tarieven aan te passen. Indien er sprake is van een tariefsverhoging heeft u het recht om de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 3. Bedenktermijn

 

3.1           Deze overeenkomst kan door u ongedaan worden gemaakt binnen veertien dagen na de datum zoals deze is ingevuld op de voorzijde van de overeenkomst. Zolang behoeft u niet te betalen. Als u wilt opzeggen kunt u dat het beste doen bij aangetekende brief of briefkaart uiterlijk 14 dagen nadat u zelf de overeenkomst heeft ondertekend. Uw brief of briefkaart komt dan op tijd aan.

 

Artikel 4. Opzegging van de overeenkomst

 

4.1           U gaat een abonnement aan voor 1 jaar. Na deze periode word het abonnement
(de overeenkomst) stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde duur, waarbij de overeenkomst steeds opzegbaar is met inachtneming van een opzegtermijn van 60 dagen. U bent de overeenkomst schriftelijk overeengekomen, u dient deze derhalve ook schriftelijk op te zeggen. Deze opzeggingsbrief dient u te verzenden aan het adres zoals genoemd op deze overeenkomst. U dient dit bij voorkeur aangetekend te doen.

 

4.2           Indien blijkt dat bij beëindiging van de overeenkomst, u meer heeft betaald dan verschuldigd voor de periode tussen de laatste factuur en het moment van de beëindiging van het contract, zal Kliko Collectieven het verschil binnen 60 dagen na de datum van opzegging terugbetalen.

 

Artikel 5. Slotbepaling

 

Op deze overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

BESTELLEN